Hidalgo County Sheriff to offer gun safety program.